UCHWAŁA NR LXIV/1002/VI/2014

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 marca 2014r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem planu”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu”, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

3. Plan obejmuje obszar położony w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Rumuńskiej, Jugosławiańskiej, Babimojskiej, Smardzewskiej i Jawornickiej, którego granice określone są na rysunku planu.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) jezdni dodatkowej – należy przez to rozumieć jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą ruch pojazdów do jezdni głównych i przyległych terenów;

2) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;

3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

5) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią;

6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

8) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych.

 

§ 3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW i 7MW;

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U;

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U i 5U;

6) tereny zabudowy usługowej – usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolami 1UO i 2UO;

7) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP;

9) tereny komunikacji:

a) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, KD-Dxs i KD-Dx,

b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 1KDWxs i 2KDWxs;

10) tereny infrastruktury technicznej:

a) elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E i 4E,

b) gazownictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem G.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury,

b) dojść i dojazdów,

c) ogrodzeń na terenach MN, MN/U i U, wykonanych wyłącznie jako ażurowe lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m,

d) ogrodzeń na terenach UO i US, wykonanych wyłącznie jako ażurowe lub w formie żywopłotów, o wysokości dostosowanej do sposobu zagospodarowania,

e) ogrodzeń na terenach MW oraz MW/U, służących wyłącznie zabezpieczeniu placów zabaw i boisk, wykonanych jako ażurowe,

f) ogrodzeń na terenach ZP, E i G, wyłącznie w przypadku gdy wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, i wykonanych wyłącznie jako ażurowe o wysokości dostosowanej do sposobu zagospodarowania,

g) ogrodzeń na terenach komunikacji, służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu,

h) urządzeń reklamowych na terenach U i MW/U, zlokalizowanych na elewacjach budynków, o powierzchni nie większej niż 5% danej elewacji,

i) tablic informacyjnych,

j) szyldów na elewacjach budynków, na wysokości kondygnacji parteru, przy czym:

- w przypadku umieszczenia w układzie równoległym do elewacji powierzchnia jednego szyldu nie może przekraczać 1 m2,

- w przypadku umieszczenia w układzie prostopadłym do elewacji, powierzchnia jednego szyldu nie może przekraczać 0,5 m2, a długość wraz z elementami mocującymi nie może być większa niż 1 m,

k) sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c;

2) zakaz lokalizacji:

a) urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem pkt 1 lit. h,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem trakcji tramwajowych,

d) ogrodzeń pełnych, w szczególności z betonowych elementów prefabrykowanych.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) dla terenów MN oraz terenów 4MW, 6MW i MW/U w granicach działek budowlanych, na których zachowane będą budynki mieszkalne jednorodzinne, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów MN/U i MW/U, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) dla terenów MW, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z uwzględnieniem lit. a,

d) dla terenów UO, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

e) dla terenów U i MW/U:

- w przypadku lokalizacji przedszkoli, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- w przypadku lokalizacji domów opieki społecznej, jak dla terenów domów opieki społecznej,

- w przypadku lokalizacji szpitali, jak dla terenów szpitali w miastach,

f) na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

2) dopuszczenie stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach znajdujących się w obszarach o ponadnormatywnym poziomie hałasu w środowisku – do czasu uzyskania wymaganych standardów akustycznych w środowisku;

3) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, a w szczególności zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień wskazanych na rysunku planu, na terenach 4U, 1ZP i 2KD-D, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie;

4) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

5) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

6) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe,

7) nakaz zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej;

8) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) w zakresie wód opadowych i roztopowych:

a) z terenów komunikacji, o których mowa w § 3 pkt 9 lit. a – odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,

b) na pozostałych terenach – odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania w granicach działek.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę obiektu schronu pogotowia piechoty z lat 1887-1888, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A245 wskazanego na rysunku planu, na terenie 1ZP, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

 

 

§ 7

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie:

1) strefy bezpiecznej eksploatacji nie mniejszej niż 0,5 m od osi wojskowych teletechnicznych linii kablowych;

2) ograniczeń wynikających z położenia w otoczeniu lotniska Poznań – Ławica w Poznaniu oraz w zasięgu działania lotniczych urządzeń naziemnych, przy czym wysokość obiektów budowlanych oraz umieszczanych na nich urządzeń, w tym: anten, reklam, stacji bazowych telefonii komórkowej nie może być większa niż 136 m n.p.m.

 

§ 8

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

2) szerokość terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją dróg publicznych;

4) dopuszczenie na terenach komunikacji lokalizacji:

a) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego,

b) rozwiązań przeciwhałasowych dla ochrony przed hałasem samochodowym i tramwajowym,

c) drogowych obiektów inżynierskich,

d) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej;

5) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 30 mieszkań,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

j) na każde 100 łóżek w hotelu: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

k) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

l) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. c-k: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

6) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów na działce budowlanej, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

h) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych,

i) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-h: 20 stanowisk postojowych;

7) w przypadku usług wymagających zapewnienia miejsc do przeładunku towarów ich lokalizację poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 5 i 6.

 

§ 9

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:

a) infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej,

b) teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

3) lokalizację nowych sieci na terenach dróg, z uwzględnieniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 lit. c;

4) w przypadku braku możliwości realizacji sieci na terenach dróg, dopuszczenie lokalizacji tej sieci poza pasami drogowymi.

 

§ 10

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN, ustala się:

1) lokalizację zabudowy w układzie wolno stojącym lub w zabudowie bliźniaczej, przy czym na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego wolno stojącego garażu albo budynku gospodarczego;

2) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy działek budowlanych nie większą niż:

- 25% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy wolno stojącej,

- 35% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy bliźniaczej,

c) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczego lub garażu nie większą niż 40 m2,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:

- 35% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy wolno stojącej,

- 25% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy bliźniaczej,

e) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10,0 m,

f) wysokość wolno stojących budynków gospodarczych lub garaży nie większą niż 3,5 m,

g) stosowanie dachów płaskich z dopuszczeniem zachowania, przebudowy i modernizacji istniejących dachów o innej geometrii,

h) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:

- 600 m2 – dla działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wolno stojącą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 20 m,

- 300 m2 – dla działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 10 m;

3) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5 lit. a;

4) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

 

§ 11

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U, ustala się:

1) lokalizację zabudowy w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, przy czym na działce budowlanej dopuszcza się lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego albo jednego budynku usługowego,

b) jednego wolno stojącego garażu albo budynku gospodarczego;

2) zakaz lokalizacji stacji paliw, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali, domów opieki społecznej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

3) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczego lub garażu nie większą niż 50 m2,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej,

e) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych nie większą niż 10,0 m,

f) wysokość wolno stojących budynków gospodarczych lub garaży nie większą niż 3,5 m,

g) stosowanie dachów płaskich z dopuszczeniem zachowania, przebudowy i modernizacji istniejących dachów o innej geometrii,

h) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:

- 600 m2 – dla działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wolno stojącą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 17 m,

- 300 m2 – dla działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 11 m;

4) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5, 6 i 7;

5) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 lit. a tiret ósme, lit. b tiret siódme i lit. c tiret siódme.

 

§ 12

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW i 7MW, ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych jako wolno stojących na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW;

2) lokalizację fragmentów budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie 7MW oraz zagospodarowanie terenów spójnie z przylegającymi terenami zlokalizowanymi poza granicami planu;

3) dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych i usługowych na terenie 4MW i 6MW, z możliwością rozbudowy i nadbudowy zgodnie z ustaleniami pkt 7;

4) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

5) uwzględnienie w zagospodarowaniu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu magistrali cieplnej na terenach 1MW i 5MW;

6) dopuszczenie lokalizacji:

a) dróg wewnętrznych,

b) stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu,

c) parkingów – wyłącznie jako parkingów w zieleni,

d) garaży, z uwzględnieniem pkt 7 lit. h;

7) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż:

- 30% powierzchni działki budowlanej na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 5MW i 6MW,

- 40% powierzchni działki budowlanej na terenie 4MW,

- 50% powierzchni działki budowlanej na terenie 7MW,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:

- 30% powierzchni działki budowlanej, w tym co najmniej 10% tej powierzchni musi stanowić zieleń wysoka, na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 5MW i 6MW,

- 20% powierzchni działki budowlanej, w tym co najmniej 10% tej powierzchni musi stanowić zieleń wysoka, na terenach 4MW i 7MW,

d) jednorodny charakter budynków w obrębie poszczególnych zespołów zabudowy, w zakresie doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki,

e) wysokość budynków nie większą niż:

- 25 m na terenie 1MW,

- 19 m na terenie 3MW i 5MW,

- 16 m na terenie 2MW i 7MW,

- 14 m na terenie 4MW i 6MW, z dopuszczeniem lokalizacji budynków o wysokości nie większej niż 19 m w strefie podwyższonych parametrów zabudowy, wskazanej na rysunku planu,

f) wysokość wolno stojących stacji transformatorowych nie większą niż 3,6 m,

g) stosowanie dachów płaskich z dopuszczeniem zachowania, przebudowy i modernizacji istniejących dachów o innej geometrii,

h) lokalizację garaży wyłącznie jako podziemnych, przy czym:

- w garażu podziemnym, którego strop znajduje się nad powierzchnią terenu, wysokość tego garażu, liczona od powierzchni terenu do zewnętrznej warstwy izolacyjnej stropu, nie może być większa niż 1 m,

- powierzchnię stropodachu garażu podziemnego, znajdującego się w części lub w całości poza obrysem budynku mieszkalnego, należy urządzić jako przestrzeń służącą rekreacji, to jest w formie tarasu, placu zabaw, boiska lub zagospodarować zielenią, z dopuszczeniem lokalizacji dojść i dojazdów,

i) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż 2000 m2 przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 30 m,

j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych pod wolno stojące stacje transformatorowe nie mniejszą niż 50 m2;

8) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5, 6 i 7;

9) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne oraz do dróg publicznych zlokalizowanych poza granicami planu z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 lit. a tiret ósme.

 

§ 13

 

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U, ustala się:

1) dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z prawem rozbudowy i nadbudowy zgodnie z ustaleniami pkt 3;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) dróg wewnętrznych,

b) stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu,

c) parkingów – wyłącznie jako parkingów w zieleni,

d) garaży, z uwzględnieniem pkt 3 lit. h;

3) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej, w tym co najmniej 10% tej powierzchni musi stanowić zieleń wysoka,

d) jednorodny charakter budynków w obrębie poszczególnych zespołów zabudowy, w zakresie doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki,

e) wysokość budynków nie większą niż 16 m,

f) wysokość wolno stojących stacji transformatorowych nie większą niż 3,6 m,

g) dachy płaskie, z dopuszczeniem stosowania pochyłych stropodachów zagospodarowanych zielenią o kącie nachylenia nie większym niż 45% oraz z dopuszczeniem zachowania, przebudowy i modernizacji istniejących dachów o innej geometrii,

h) lokalizację garaży wyłącznie jako podziemnych, przy czym:

- w garażu podziemnym, którego strop znajduje się nad powierzchnią terenu, wysokość tego garażu, liczona od powierzchni terenu do zewnętrznej warstwy izolacyjnej stropu, nie może być większa niż 1 m,

- powierzchnię stropodachu garażu podziemnego, znajdującego się w części lub w całości poza obrysem budynku mieszkalnego, należy urządzić jako przestrzeń służącą rekreacji, to jest w formie tarasu, placu zabaw, boiska lub zagospodarować zielenią, z dopuszczeniem lokalizacji dojść i dojazdów,

i) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż 2000 m2 przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 30 m,

j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych pod wolno stojące stacje transformatorowe nie mniejszą niż 50 m2;

4) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw i warsztatów samochodowych,

b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

5) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5, 6 i 7;

6) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

 

§ 14

 

Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, ustala się:

1) lokalizację budynków usługowych jako wolno stojących;

2) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw i warsztatów samochodowych, z wyłączeniem terenu 5U,

b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

3) na terenie 4U uwzględnienie w zagospodarowaniu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu magistrali cieplnej;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) dróg wewnętrznych,

b) stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu,

c) parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni,

d) garaży, z uwzględnieniem pkt 5 lit. h;

5) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację budynków usługowych zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- 20% dla terenu 5U,

- 30% dla terenów 2U i 3U,

- 60% dla terenów 1U i 4U,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż:

- 50% powierzchni działki budowlanej dla terenu 5U,

- 30% powierzchni działki budowlanej dla terenów 2U i 3U,

- 20% powierzchni działki budowlanej dla terenów 1U i 4U,

d) wysokość budynków nie większą niż:

- 7 m dla terenu 5U,

- 14 m dla terenów 1U i 3U,

- 16 m dla terenu 2U,

- 25 m dla terenu 4U,

e) wysokość wolno stojących stacji transformatorowych nie większą niż 3,6 m,

f) stosowanie dachów płaskich,

g) jednorodny charakter budynków w obrębie poszczególnych terenów, w zakresie doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki,

h) lokalizację garaży wbudowanych w budynek usługowy lub garaży podziemnych, przy czym:

- w garażu podziemnym, którego strop znajduje się nad powierzchnią terenu, wysokość tego garażu, liczona od powierzchni terenu do zewnętrznej warstwy izolacyjnej stropu, nie może być większa niż 1 m,

- powierzchnię stropodachu garażu podziemnego, znajdującego się w części lub w całości poza obrysem budynku, należy urządzić jako przestrzeń służącą rekreacji, to jest w formie tarasu lub zagospodarować zielenią, z dopuszczeniem lokalizacji dojść i dojazdów,

i) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż:

- 1000 m2 dla terenu 5U,

- 2000 m2 dla terenów 1U i 3U,

- 2500 m2 dla terenu 2U,

- 4000 m2 dla terenu 4U,

j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych pod wolno stojące stacje transformatorowe nie mniejszą niż 50 m2;

6) dla terenów 1U, 2U, 3U i 5U nakaz lokalizacji stanowisk postojowych zgodnie z § 8 pkt 5, 6 i 7 na obszarze działki budowlanej;

7) dla terenu 4U nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w ilości zgodnej z § 8 pkt 5, 6 i 7 na obszarze terenu 4U;

8) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 lit. a tiret ósme oraz lit. c tiret siódme.

 

§ 15

 

Dla terenów zabudowy usługowej – usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UO i 2UO, ustala się:

1) lokalizację budynków przeznaczonych na potrzeby oświaty, kultury oraz związanych z nimi budynków i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) dróg wewnętrznych,

b) stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu;

3) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- 60% dla terenu 1UO,

- 30% dla terenu 2UO,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż:

- 20% działki budowlanej dla terenu 1UO,

- 40% działki budowlanej dla terenu 2UO,

d) wysokość budynków nie większą niż 14,0 m,

e) wysokość wolno stojących stacji transformatorowych nie większą niż 3,6 m,

f) stosowanie dachów płaskich,

g) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż:

- 2000 m2 dla terenu 1UO,

- 5000 m2 dla terenu 2UO,

h) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych pod wolno stojące stacje transformatorowe nie mniejszą niż 50 m2;

4) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5, 6 i 7;

5) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 lit. a tiret ósme.

 

§ 16

 

Dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem US, ustala się:

1) lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i boisk służących do rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków sportowo-rekreacyjnych oraz budynków zaplecza sanitarnego i szatni;

3) zakaz lokalizacji powłok pneumatycznych i przekryć namiotowych nad obiektami sportowymi;

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% działki budowlanej i nie większą niż 2000 m2,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej,

d) wysokość budynków nie większą niż 11,0 m,

e) stosowanie dachów płaskich,

f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 5000 m2;

5) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych na obszarze działki budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 5 i 6;

6) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

 

§ 17

 

Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP, ustala się:

1) zagospodarowanie terenów zielenią;

2) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych;

3) na terenie 2ZP dopuszczenie lokalizacji placów zabaw i placów służących rekreacji;

4) na terenie 1ZP ochronę obiektu schronu piechoty, w szczególności poprzez zakaz przekształcania sylwety schronu oraz nasypów;

5) zakaz lokalizowania parkingów i stanowisk postojowych oraz stacji transformatorowych;

6) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni działki, w tym co najmniej 20% tej powierzchni musi stanowić zieleń wysoka,

b) wysokość obiektów małej architektury nie większą niż 3 m;

7) dostęp do przyległych dróg publicznych.

 

§ 18

 

Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, KD-Dxs, KD-Dx, 1KDW, 2KDW, 1KDWxs i 2KDWxs ustala się:

1) klasyfikację dróg publicznych:

a) klasy głównej na terenach oznaczonych symbolami 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G,

b) klasy lokalnej na terenach oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-L,

c) klasy dojazdowej na terenach oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, KD-Dxs i KD-Dx;

2) w zakresie zagospodarowania pasa drogowego dróg publicznych:

a) na terenie 1KD-G:

- lokalizację dwóch jezdni,

- lokalizację torowiska tramwajowego,

- lokalizację obustronnych chodników,

- lokalizację ścieżek rowerowych,

- dopuszczenie zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ciągi pieszo-rowerowe,

- dopuszczenie lokalizacji przystanków tramwajowych i autobusowych,

- zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,

- zakaz lokalizacji nowych zjazdów, z dopuszczeniem 1 zjazdu na teren 2MN/U,

b) na terenie 2KD-G:

- lokalizację dwóch jezdni,

- lokalizację jezdni dodatkowej zakończonej placem do zawracania,

- lokalizację chodników,

- lokalizację ścieżek rowerowych,

- dopuszczenie zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ciągi pieszo-rowerowe,

- dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

- zakaz lokalizacji nowych zjazdów, z wyjątkiem zjazdów z jezdni dodatkowych,

c) na terenie 3KD-G:

- lokalizację dwóch jezdni,

- lokalizację dwóch jezdni dodatkowych zakończonych placami do zawracania lub ich fragmentami,

- lokalizację chodników,

- lokalizację ścieżek rowerowych,

- dopuszczenie zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ciągi pieszo-rowerowe,

- dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych;

- zakaz lokalizacji nowych zjazdów, z wyjątkiem zjazdów z jezdni dodatkowych,

d) na terenie 1KD-L:

- lokalizację jezdni,

- lokalizację obustronnych chodników,

- zapewnienie parametrów jezdni i skrzyżowań wymaganych dla prowadzenia komunikacji autobusowej,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

e) na terenie 2KD-L:

- lokalizację jezdni,

- lokalizację obustronnych chodników,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

f) na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D:

- lokalizację jezdni,

- lokalizację co najmniej jednostronnych chodników,

- zakaz powiązania jezdni na terenie 1KD-D z jezdniami zlokalizowanymi na terenie 1KD-G, z wyjątkiem jezdni dodatkowych,

- zakaz powiązania jezdni na terenie 2KD-D z jezdniami zlokalizowanymi na terenie 3KD-G, z wyjątkiem jezdni dodatkowych,

- dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych,

- dopuszczenie zamiany jezdni i chodników na pieszo-jezdnię na terenie 4KD-D,

g) na terenie KD-Dxs lokalizację pieszo-jezdni, z dopuszczeniem zamiany na jezdnię i co najmniej jednostronny chodnik,

h) na terenie KD-Dx:

- lokalizację chodnika,

- dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej;

3) w zakresie zagospodarowania pasa drogowego dróg wewnętrznych:

a) na terenie 1KDW:

- lokalizację jezdni,

- lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika,

- lokalizację placu do zawracania,

- dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych,

b) na terenie 2KDW:

- dopuszczenie lokalizacji fragmentu jezdni,

- dopuszczenie lokalizacji fragmentu chodnika,

c) terenach 1KDWxs, 2KDWxs:

- lokalizację pieszo-jezdni, z dopuszczeniem zamiany na jezdnię i chodniki,

- lokalizację placu do zawracania.

 

§ 19

 

Dla terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, 4E i G, ustala się:

1) na terenach 1E, 2E, 3E i 4E:

a) lokalizację stacji transformatorowej,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% terenu,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% terenu,

d) wysokość nowo projektowanych stacji nie większą niż 3,6 m,

e) dach dowolny,

f) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej równą powierzchni w liniach rozgraniczających,

g) dostęp do przyległych dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne;

2) na terenie G:

a) zachowanie istniejącej stacji redukcyjnej gazu, z dopuszczeniem jej przebudowy,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% terenu,

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% terenu,

d) wysokość stacji nie większą niż 3,0 m,

e) dach dowolny,

f) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej równą powierzchni w liniach rozgraniczających,

g) dostęp do przyległych dróg publicznych.

 

§ 20

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 21

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.